Prof. dr sci. med. Gordana Mumović

Otorinolaringologa-Fonijatar

 

Rođena 22.1.1959. Završila je Osnovnu školu u Sremskoj Kamenici kao nosilac Vukove diplome i đak generacije. Završila je Srednju medicinsku školu-opšteg smera u Novom Sadu takođe sa Vukovom diplomom. U tom periodu je bila aktivista Crvenog krsta. Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1983. sa prosečnom ocenom 9,39. 1986. zasnovala je radni odnos u Domu zdravlja Beočin.  1987, zasnovala je radni odnos na Klinici za bolesti uha, grla i nosa u Novom Sadu, a već sledeće godine uključena u nastavu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu kao asistent pripravnik. Prvi put izabrana u zvanje asistenta na predmetu otorinolaringologija 1995. godine i više puta je birana. Od 2009. godine učestvuje u nastavi kao docent, a nakon 2014. godine kao profesor. Učestvovala je kao predavač teorijske i praktične nastave na predmetu otorinolaringologija za studente medicine i stomatologije na srpskom i engleskom jeziku. Bila je koordinator i predavač na predmetu Medicinske osnove poremećaja glasa i govora na studijskom programu Specijalna edukacija i rehabilitacija. Od studenata je bila pozitivno ocenjena i posebno nagrađena. Uvela  je i predavala predmet Poremećaji glasa na Medicinskom fakultetu u Foči (Republika Srpska). Učestvovala je u izradi udžbenika i nastavnih sredstava iz ovih predmeta. Takođe je uključena u nastavu za doktore na specijalizaciji i poslediplomsku nastavu na Fakultetu novinarstva i Interdisciplinarnim studijama. U svom naučnom radu objavila je na desetine stručnih i naučnih radova u značajnim naučnim časopisima. Autor je monografske knjige i koautor 4 monografije. Pored magistarske i doktorske teze, odbranila je i rad uže specijalizacije iz fonijatrije.

Učestvovala je na domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima balkanskog i evropskog nivoa i učestvovala na okruglim stolovima. Bila je pozivni predavač na domaćim i međunarodnim konferencijama u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, Banja Luci, Sarajevu. Boravala je u dužim i kraćim stručnim boravcima u Beču, Budimpešti, Zagrebu, Ljubljani, Salcburgu, Atini, Marseju.

Bila je organizator i urednik zbornika radova pet seminara sa međunarodnim učešćem na temu „Dijagnostika i metode lečenja patologije glasa i govora“.

U svom mentorskom radu bila je mentor 4 studentska rada, od kojih je jedan osvojio prvu nagradu na Kongresu studenata Srbije i Crne Gore. Bila je i mentor 10 diplomskih radova studenata medicine i specijalne edukacije i rehabilitacije, 2 master rada i doktorske disertacije na interdisciplinarnim studijama. Mentor 4 specijalizanta i 2 subspecijalista / fonijatra. Učestvovala je u radu različitih komisija i stručnih tela Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Učestvovala je u domaćim i međunarodnim projektima. Aktivno učestvovala u petogodišnjem projektu- Epidemiologija patologije glasa, govora i sluha kod dece u Vojvodini kao i na međunarodnim projektima poremećaja gutanja i mirisa.

Član je ORL sekcije Društva lekara Vojvodine i Srpskog lekarskog društva. Član je Udruženja laringologa  Republike Srbije. Član Društva logopeda i fonijatara Republike Srbije. Bila je član Audiološko-fonijatrijske sekcije SFRJ. Takođe je član Evropskog laringološkog udruženja.

Učestvovala je u radu Naučno-nastavnog veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Bila je član Komisije za glas, govor i sluh Ministarstva zdravlja Republike Srbije i učestvovala u donošenju zakonskih kriterijuma dijagnostike i lečenja poremećaja glasa, govora i sluha.
Nagrade i priznanja

 • Nagrade na takmičenjima različitih predmeta u osnovnoj školi
 • Pehar za 1. Mesto na takmičenju Prve pomoći
 • Nagrada za đaka generacije i Vukova diploma na kraju osnovnog školovanja
 • Vukova diploma na kraju srednje škole
 • Diploma  Crvenog krsta za rad o narkomaniji
 • Prva nagrada na takmičenju stručnih škola u znanju engleskog jezika  u Vojvodini- Boravak u Engleskoj
 • Udarnička značka na radnoj akciji -Palić 1978-.
 • Zahvalnica naučne sekcije studenata Medicinskog fakulteta
 • Prva nagrada za mentorstvo studentskog rada na Kongresu studenata medicine Srbije i Crne gore
 • Plaketa ORL sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Povelja zahvalnosti Džudo kluba -Cement- Beočin za dugogodišnji volonterski rad

 

Obrazovanje

1983. Studije medicine- Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

1993. Magistarske studije / Magistarska teza – ’’Evaluacija dejstva najčešće korišćenih inhalacionih medikamenata kod akutnih kataralnih zapaljenja gornjih disajnih puteva’’, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

1993. Specijalizacija- Otorinolaringologija, ORL klinika, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

2004. Subspecijalizacija- Fonijatrija- ORL klinika, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

2008. Doktorska teza – ’’Terapija disfonije posle parcijalnih laringektomija primenom kompresije larinksa’’ – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Radno iskustvo

Od 1986-1987 Dom zdravlja Beočin kao lekar opšte prakse.

Od 1987. do 1993. Klinika  za uho grlo i nos. Klinički centar Novi Sad- klinički lekar

1993-2020. lekar specijalista otorinolaringolog.

Od 2001-2020. šef Fonijatrijskog odseka Klinike za bolesti uha, grla i nosa u Novom Sadu.

Od 1988 – 2020. Katedra za otorinolaringologiju Medicinskog  Fakulteta Novi Sad kao  asistent pripravnik, asistent, docent, vanredni i redovni profesor

Radno iskustvo u Bosni i Hercegovini  (Republika Srpska) – godinu  dana kao pozivni predavač na  Medicinskom fakultetu u Foči

Od 2017-2020. –  lekar veštak za oštećenja sluha na radnom mestu  za advokate u SAD