Naš tim

Kardiologija i interna medicina

Dr Nikola Agbaba - kardiolog Novi Sad

Mr sci. med. dr Nikola Agbaba

Mr sci. med. dr Nikola Agbaba je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu,1979. godine. Specijalizirao je internu medicinu, 1988. godine. Magistarske studije je završio 1995.godine i iste godine upisao specijalističke studije.

Godine 1999. je položio specijalistički ispit iz oblasti kardiologije.

Radio u Vojnoj bolnici u Petrovaradinu, na internom odeljenju kardiologije od 1993. do proleća 2018.

Krajem 2018. godine je osnovao polikliniku Cardios u Novom Sadu.

Više…

Internista-kardiolog
Dr Dušan Banović, internista-interventni kardiolog

Dr med. Dušan Banović

Dr Dušan Banović je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine. Specijalizirao je internu medicinu 2017. godine.

Subspecijalističke studije iz oblasti kardiologije završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2020. godine.

Zaposlen na odeljenju za interne bolesti opšte bolnice Sombor od 2016. godine.

Internista-interventni kardiolog
Dr Borislav Dolamić - intenista Novi Sad

Dr med. Borislav Dolamić

Dr Borislav Dolamić je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine i nakon završenog staža, položio državni ispit 2009. godine.

Svoje radno iskustvo je stekao u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, gde 2013. godine započinje specijalistični staž u oblasti Interne medicine.

2018. godine je završio specijalizaciju Interne medicine.

Više…

Internista
Dr Siniša Rašić, internista

Dr med. Siniša Rašić

Dr Siniša Rašić je završio Medicinski fakultet u Prištini 2008. godine.

Nakon završetka studija počinje da radi u Domu zdravlja Gračanica kao lekar opšte medicine i u službi hitne medicinske pomoći.  Specijalističke studije iz oblasti Interne medicne upisuje 2013. godine i završava ih sa najvišom ocenom.

Od 2018. godine radi kao internista na Internom odeljenju Doma zdravlja Gračanica.

Više…

Internista
Dr Dušan Tomić - endokrinolog Novi Sad

Dr med. Dušan Tomić

Dr Dušan Tomić je Medicinski fakultet završio u Novom Sadu 2001. godine. Od 2003. godine zaposlen na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra u Novom Sadu.

Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine.

Specijalizaciju iz interne medicine završio 2009. godine, a subspecijalizaciju iz endokrinologije 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Internista - Endokrinolog
Dr Blaženko Vuković, endokrinolog, Novi Sad

Dr sci. med. Blaženko Vuković

Dr Blaženko Vuković je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu jula 1993. godine.

Od 2001. godine je specijalista interne medicine,  koju je započeo  1996. godine  u Vukovaru a položio sa ocenom 10 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Deo specijalizacije proveo je na Klinici za endokrinologiju Vojno medicinske akademije.

Subspecijalizaciju endokrinologije položio je 2005. godine takođe na Univerzitu u Beogradu.  Iste godine završio je i magistarske studije.

Više…

Internista-endokrinolog
Dr Stevan Popović, hematolog

Prof. dr sci. med. Stevan Popović

Prof. dr Stevan Popović je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1978. godine, a doktorirao 1990. godine iz oblasti Hematologije. Zaposlen u Klinici za hematologiju u Novom Sadu od 1980. godine do penzionisanja 2019. godine. Na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je u zvanje redovnog profesora 2001. godine. Funkciju dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu obavljao je u periodu 2000. – 2009. godine.

Autor je brojne stručne literature, učesnik u nekoliko naučnih projekata i kliničkih studija. Dobitnik godišnje nagrade Društva lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva  za naučnoistraživački rad 1999. godine. Vanredni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od 2004. godine, redovni član od 2010. godine.

Internista-hematolog
Dr Stevan Trbojević - gastroenterolog-hepatolog Novi Sad

Prof. dr sci. med. Stevan Trbojević

Prof. dr Stevan Trbojević jedan je od vodećih gastroenterologa na ovim prostorima. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz interne medicine (1991) i subspecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije (1994). Doktorirao je u Foči 2003. godine.

Stručno se osposobljavao u domaćim i stranim centrima.

Predsednik je Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, član je Evropskog udruženja gastroenterologa i hepatologa (UEG), zatim Svetske gastroenterološke organizacije (WGO, WEO) i član je Evropskog udruženja gastroenteroloških endoskopista (ESGE).

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i projekata. Glavni istraživač u više kliničkih studija ispitivanja lekova.

Više…

Internista-gastroeneterolog hepatolog
Dr, Cardios Novi Sad

Dr med. Zorana Gavrilović

Dr Zorana Gavrilović završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2009. godine. Specijalizaciju iz interne medicine u trajanju od 5 godine završila je na VMA 2020. godine sa  odličnom ocenom.

Radila je kao lekar opšte prakse u Vojnoj bolnici Novi Sad na odeljenju Primarne zdravstvene zaštite u periodu od 2009. do 2015. godine. Danas je stalno zaposlena u istoj ustanovi na internom odeljenju i trenutno je na subspecijalizaciji iz gastroenterologije.

Član je Regionalne lekarske komore Vojvodine, Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Internista
Dr Dušan Kornjača, gastroenterolog

Dr med. Duško Kornjača

Dr Duško Kornjača završio je Medicinski fakultet  u Beogradu  1987. godine.

Studije specijalizacije iz oblasti Interne medicine upisao je 2001 godine na Medicinskom fakultetu u Foči i iste završio 2005. godine.

Subspecijalistički ispit iz Gastroenterologije položio je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u  Novom Sadu.

Doktor Kornjača iza sebe ima 33 godine rada i iskustva kao lekar.

Više…

Intrenista-gastroenetrolog
Dr Milica Kozomara - nefrolog Novi Sad

Dr med. Milica Kozomara

Dr Milica Kozomara je završila Medicinski fakultet 1999. godine i specijalizirala u oblasti interne medicine 2005. godine. Radno iskustvo stekla na klinici za nefrologiju VMA u Beogradu.

Užu specijalizaciju u oblasti nefrologije je završila 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Više…

Internista-nefrolog
Dr Kristina Tot Vereš, pneumoftiziolog

Dr med. Kristina Tot Vereš

Dr Kristina Tot Vereš je Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1999. godine.

Specijalističke studije iz pneumoftiziologije je završila 2008. godine, a doktorske studije  2017. godine.

Kao doktor medicine radila je u Bečeju do 2008. godine. Kao specijalista pneumoftiziolog je radila u Vojnoj bolnici do 2016. godine i od tada je zaposlena u Institutu za plućne bolesti Sremska Kamenica.

Pneumoftiziolog
Prof. dr Jelena Stanić - Pneumoftiziolog-onkolog

Prof. dr sci. med. Jelena Stanić

Prof. dr Jelena Stanić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Novom Sadu 1978. godine. Na istom fakultetu je magistrirala I doktorirala u oblasti pulmološke onkologije. Specijalizirala je pneumoftiziologiju i subspecijalizirala onkologiju u Institutu za plućne bolesti Sremska Kamenica gde je i radila do odlaska u penziju. Obavljala je funkciju upravnika prijemnog bloka i načelnika na odeljenju pulmološke onkologije.

U zvanje redovnog profesora na predmetu Interna medicina sa pneumoftiziologijom je izabrana 2017. godine na Medicinsko fakultetu u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo, gde je radila od 1992. godine kao nastavnik po pozivu.

Pneumoftiziolog-onkolog

Radiologija

Dr Vesna Perišić, radiolog

Dr med. Vesna Perišić

Dr Vesna Perišić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1985. godine. Specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila 1995. godine. Iste godine se zapošljava u Vojnom medicinskom centru u Novom Sadu gde od 2000. godine radi kao načelnica radiologije.

Radiolog
Dr Olga Supić , radiolog

Mr sci. med. dr Olga Supić

Mr sci. med. dr Olga Supić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1978 godine. Specijalističke studije iz oblasti radiologije je završila 1988, a magistraturu 1994 godine.

Nakon završenih osnovnih studija medicine radila je kao lekar u domu zdravlja Ada do 1988. godine kada nakon završene specijalizacije počinje da radi kao radiolog, a potom i kao šef kabineta uz ultrazvuk u Institutu za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica.

Radiolog
Dr Ljubica Dražić, radiolog

Dr med. Ljubica Dražić

Dr Ljubica Dražić je završila Medicinski fakultet u Beogradu 1996. godine. 2006 godine je specijalizirala iz oblasti radiologije.

Od 2000 godine do početka 2019. je bila zaposlena u RTG službi Doma zdravlja Novi Sad, a nakon toga prelazi da radi u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti u Novom Sadu.

Radiolog
Dr Mira Medić, radiolog

Dr med. Mira Medić

Dr Mira Medić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1979. godine. Nakon toga se zaposlila u Bačkoj Topoli gde je radila do 1987. godine kada počinje specijalističke studije iz oblasti radiologije i prelazi da radi u Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica. Specijalistički ispit je položila 1990. godine i radila je kao radiolog na Institutu sve do odlaska u penziju 2017. godine nakon čega nastavlja sa svojim poslom u privatnoj praksi.

Radiolog
Dr Sofija Sekulić - radiolog

Dr med. Sofija Sekulić

Dr Sofija Sekulić završila je studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila u Kliničkom centru Srbije 1996. godine.

Od 1998. godine je zaposlena u RTG službi Doma zdravlja Novi Sad.

Radiolog
Dr Dragan Lazarević, radiolog

Dr med. Dragan Lazarević

Dr Dragan Lazarević je završio Medicinski fakultet u  Novom Sadu  2008. godine, a specijalizaciju iz oblasti radiologije 2016. godine. Trenutno pohađa  subspecijalističke studije iz angiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 2013. godine radi na Odeljenju za radiološku i imidžing dijagnostiku, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

U saradnji sa Univerzitetskom bolnicom Charité, Berlin, kao član tima istraživačkog projekta “Discharge” aktivno je angažovan na uvođenju multislajsne CT koronarografije u standarde dijagnostičkih procedura srca i koronarnih krvnih sudova.

Radiolog
Dr Srđan Mrđen - radiolog

Dr med. Srđan Mrđen

Dr Srđan Mrđen diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. Specijalistički ispit iz oblasti radiologije položio je 2014. godine.

Od 2008. godine zaposlen je u DZ Novi Sad, a od 2015. godine vrši funkciju načelnika odeljenja za radiologiju.

Radiolog

Pedijatrija

Dr Slobodan Maričić, pedijatar

Dr med. Slobodan Maričić

Dr Slobodan Maričić završio je Medicinski fakultet u Beogradu, kao i specijalizaciju iz pedijatrije (2015.). Završio je edukativni seminar iz oblasti UZ dijagnostike u pedijatriji. Radno iskustvo stekao je radeći u pedijatrijskoj službi DZ Ruma od 2004. do 2011. godine, a po završetku specijalizacije nastavlja rad u Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece. Obavljao je funkciju Načelnika Službe za zdravstvenu zaštitu školske dece, Koordinatora za akreditaciju DZ Ruma, člana upravnog odbora DZ Ruma i  funkciju lica odgovornog za kontakte sa javnošću DZ Ruma.  Od 2021. godine je zaposlen u Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece DZ Novi Sad. Nosilac projekata Ministarstva zdravlja RS „Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti kod pripadnika romske nacionalne zajednice Opštine Ruma“, „Uticaj psihoaktivnih supstanci na zdravlje mladih“, a učestvovao u projektu „Razvojni poremećaji u pedijatrijskoj populaciji“.

Više…

Pedijatar
Dr Tatjana Maričić, pedijatar

Dr med. Tatjana Maričić

Dr Tatjana Maričić završila je Medicinski fakultet u Beogradu. Po završetku osnovnih studija radno iskustvo stiče radom u Zdravstvenoj stanici Hrtkovci, potom u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništa kao lekar opšte medicine. Specijalizaciju iz pedijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerzizetu u Novom Sadu.  Dalje radno iskustvo stiče radeći u DZ Ruma. Od 2015. godine radila je u Službi za zdravstvenu zaštitu školske dece, a od 2019. godine u Službi za zaštitu predškolske dece.

Od aprila 2022. godine zaposlena je u Službi za zdravstvenu zaštitu dece DZ Novi Sad.

Učesnik je brojnih kongresa iz oblasti opšte medicine i pedijatrije u zemlji i inostranstvu.

Više…

Pedijatar
Dr, Cardios Novi Sad

Dr med. Ana Aladin Dolamić

Dr Ana Aladin Dolamić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom sadu 2008.  godine.

Specijalističke studije iz oblasti pedijatrije završila 2017. godine.

Svoje radno iskustvo sticala u školskom dispanzeru Doma zdravlja u Somboru, gde je istovremeno

radila kao predavač predmeta Pedijatrija sa zdravstvenom negom u  srednjoj medicinskoj školi „Dr

Ružica Rip“. Nakon završene specijalizacije  2017. godine, nastavila  rad u službi za zdravstvenu zaštitu

predškolske dece u Domu zdravlja Sombor.

Trenutno radi kao pedijatar u Domu zdravlja Novi Sad.

Pedijatar
Dr Gordana Novović - pedijatar

Dr med. Gordana Novović

Dr Gordana Novović je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalizirala je pedijatriju 1999. godine, a subspecijalizaciju iz oblasti kardiologije je završila 2003. godine.

Zaposlena je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od 1993. godine, gde poslednjih godina obavlja funkciju šefa EKG kabineta kao pedijatar kardiolog.

Pedijatar-kardiolog
Dr Branislavka Bjelica-Rodić, pedijatar-pneumoftiziolog

Prim. dr med. Branislavka Bjelica-Rodić

Prim. dr Branislavka Bjelica-Rodić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1975. godine. Specijalistički ispit iz oblasti pedijatrije je položila 1984. godine.  Dok je postdiplomske studije iz pneumoftiziologije završila 1988. godine. Naziv primarijusa joj je dodeljen 2000. godine.

Od 1975. godine je radila u Domu zdravlja Bečej i u Službi  medicine rada Novi Sad. Od 1980 godine je prešla da radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Kao načelnik službe za plućne bolesti radila je do 2015. godine.

Pedijatar-pneumoftiziolog
Dr Slobodanka Petrović - pedijatar-pulomolog

Prof. dr med. Slobodanka Petrović

Prof. dr Slobodanka Petrović je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1979. godine. Specijalistički ispit iz oblasti pedijatrije je položila 1987. godine. Magistarski rad odbranila 1989. godine. Završila doktorske studije iz oblasti Pedijatrija – uža specijalnost pulmologija 1996. godine. Nastavnik (Docent) na Medicinskom fakultetu je od 2000. godine, a zvanje redovnog profesora na predmetu Pedijatrija ima od 2017. godine.

Radila je na Institutu za Zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu od 1981. godine, a od 2017. godine obavljala je funkciju načelnika službe za plućne bolesti sve do penzionisanja.

Autor je i koautor brojnih radova koji su prezentovani na nacionalnim i internacionalnim skupovima, i objavljeni u nacionalnim i internacionalnim časopisima na SCI listi.

Pedijatar-pulmolog
Dr Vojislav Perišić, pedijatar-gastroenterolog

Prof. dr sci. med. Vojislav Perišić

Prof. dr Vojislav Perišić je specijalista pedijatrijske gastroenterohepatologije i digestivne endoskopije iz Beograda.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu, lekarski staž završio je na klinici u Brighton-u. Stručno se usavršavao u Engleskoj i Japanu. Zaposlen je kao redovan profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu na katedri pedijatrije.

Uža specijalnost i polje interesovanje su mu Inflamatorne bolesti creva, Hepatologija.

Pedjatar-gastroenetrolog
Prim. dr Jelena Tomić - pedijatar alergolog

Prim. dr med. Jelena Tomić

Prim. dr Jelena Tomić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1976. godine. Specijalizaciju iz oblasti pedijatrije je završila 1985. godine. Postdiplomske studije iz alergologije i kliničke imunologije završila je u Zagrebu 1989. godine.

Od 1986. godine zaposlena je u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Sadu. Od 1995. godine je obavljala dužnost šefa za imunologiju, 2001. godine je postavljena za načelnika Odeljenja kliničke imunologije i alergologije. Od 2010 vrši funkciju načelnika službe koja obuhvata kliničku imunologiju, alergologiju i dermatologiju sve do odlaska u penziju 2014. godine

Zbog svog stručnog rada i unapređenja struke dobila je zvanje primarijus 2003. godine.

Više…

Pedijatar-alergolog

Stručni konsultanti

Dr Dmitar Vlahović - neurolog

Asis. dr med. Dmitar Vlahović

Dr Dmitar Vlahović diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2016. godine. Iste godine započinje svoje radno iskustvo na Klinici za neurologiju UKCV. Položio je specijalistički ispit 2022. godine i trenutno je zaposlen kao specijalista neurologije na Odeljenju urgentne neurologije Urgentnog Centra UKCV. Od 2021. godine izabran je u zvanje asistenta na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a od 2022. je sekretar katedre. Trenutno je u izradi svoje doktorske disertacije.

Autor je i koautor više naučnih radova. Član je Društva neurologa Srbije i Nacionalnog Udruženja za moždani udar Srbije, kao i evropskog udruženja za moždani udar i Evropske akademije za neurologiju. Učesnik je i predavača nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova.

Više…

Neurolog
Dr Emil Matovina, specijalista nuklearne medicine, Novi Sad

Dr med. Emil Matovina

Dr Emil Matovina  završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine. Specijalizaciju iz nuklearne medicine započeo je 2012. godine, a specijalistički ispit je položio u decembru 2015.

Zaposlen je na Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica od 2009. godine, gde obavlja poslove iz oblasti nuklearne onkologije, kardiologije, endokrinologije, radionuklidne terapije i hibridnog imidžinga.

Tokom rada usavršavao se u većem broju prestižnih ustanova od čega je potrebno izdvojiti boravak u Mount Sinai Medical Center i Presbyterian Hospital, Njujork, Sjedinjene Američke Države (2012. godine) kao i Letnju školu karcinoma štitaste žlezde Marburg, Nemačka (2018. godine).

Više…

Specijalista nuklearne medicine
Dr Aleksandar Vasiljev - vaskularni hirurg

Dr med. Aleksandar Vasiljev

Dr Aleksandar Vasiljev završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2004. godine.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio je 2016. godine, dok je subspecijalistički ispit iz Vaskularne hirurgije položio 2021. godine.

Od 2007. godine zaposlen je na Klinici za Vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine.

Učestvovao je u izradi više stručnih i naučnih radova, publikovanih u domaćim i stranim časopisima.

Vaskularni hirurg
Dr, Cardios Novi Sad

Prof. dr sci. med. Gordana Mumović

Prof. dr Gordana Mumović završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1983. godine, potom magistarske studije 1993. godine. Iste godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je završila specijalističke studije iz otorinolaringologije, a subspecijaliszaciju iz oblasti fonijatrije je završila 2004. godine.

Radni vek započela je 1986. godine u Domu zdravlja Beočin, od 1987. godine do penzije radila je u Kliničkom centru Vojvodine, na Klinici za uho, grlo i nos.

Više…

Otorinolaringolog-fonijatar

Opšta praksa

Dr med. Dijana Filipović

Dr Dijana Filipović diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1982. godine. Specijalizaciju iz opšte medicine završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1992.godine. Bila je zaposlena u Službi opšte medicine Doma zdravlja u Novom Sadu od 1985. god. do penzionisanja u Oktobru 2020.godine. Od 1992.radila i kao mentor za lekare na stažu i lekarena specijalizaciji iz opšte medicine. Učesnik je brojnih nacionalnih i internacionalnih kurseva i kongresa opšte medicine. Autor je i koautor brojnih radova koji su prezentovani na nacionalnim i internacionalnim skupovima. Za veliki doprinos radu Sekcije opšte medicine srpskog lekarskog društva nagrađena je priznanjem 2018.godine. Takođe dobila nagradu za uspešan rad u okviru delatnpsti Društva lekara Vojvodine 2020. godine.

Više…

Lekar opšte prakse
Dr Dragana Trbojević - lekar opšte prakse

Dr med. Dragana Trbojević

Dr Dragana Trbojević je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1984.godine. Potom je radno iskustvo sticala u Domu zdravlja Brčko, Domu zdravlja u Bačkom Petrovcu i Domu zdravlja u Čurugu.

Specijalizaciju iz opšte medicine je završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1994.godine. Od 1995.godine radi u Domu zdravlja Novi Sad. U istom periodu je i mentor za lekare koji su na obaveznom stažu nakon diplomiranja.

Učestvovala je i usavršavala se na brojnim kongresima, simpozijumima i kursevima iz oblasti opšte medicine. Član je Srpskog lekarskog društva.

Za svoj rad je nagrađena priznanjem Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva zahvalnicom 2019.godine.

Lekar opšte prakse