Naš tim

Kardiologija i interna medicina

Dr Nikola Agbaba - kardiolog Novi Sad

Mr sci. med. dr Nikola Agbaba

Mr sci. med. dr Nikola Agbaba je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu,1979. godine. Specijalizirao je internu medicinu, 1988. godine. Magistarske studije je završio 1995.godine i iste godine upisao specijalističke studije.

Godine 1999. je položio specijalistički ispit iz oblasti kardiologije.

Radio u Vojnoj bolnici u Petrovaradinu, na internom odeljenju kardiologije od 1993. do proleća 2018.

Krajem 2018. godine je osnovao polikliniku Cardios u Novom Sadu.

Više…

Internista-kardiolog
Dr Dušan Banović, internista-interventni kardiolog

Dr med. Dušan Banović

Dr Dušan Banović je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine. Specijalizirao je internu medicinu 2017. godine.

Subspecijalističke studije iz oblasti kardiologije završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2020. godine.

Zaposlen na odeljenju za interne bolesti opšte bolnice Sombor od 2016. godine.

Internista-interventni kardiolog
Dr Nenad Tomić - internista kardiolog i radiolog

Mr sci. med. dr Nenad Tomić

Mr sci. med. dr Nenad Tomić završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1977. godine. Prvu specijalizaciju iz radiologije završio je  1984. godine, drugu specijalizaciju iz interne medicine je završio 1991. godine, a potom i  subspecijalizaciju iz oblasti kardiologije 1992. godine. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2002. godine.

Od evropskog kardiološkog udruženja (ESC) dobio je titulu Evropskog kardiologa 2002. godine. Godine 1984. dobio je stipendiju Berlinskog senata i godinu dana se usavršavao na klinici Steglitz u Berlinu.

Bio je zaposlen od  1980. godine na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, gde je radio sve do penzije 2017. godine. U Sali za kateterizacije bio je šef kataterizacione laboratorije, zatim načelnik interventne  kardiologije, a potom i načelnik opšte kardiologije.

Autor i koautor je brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti angiologije i kardiologije.

Internista-kardiolog i radiolog
Dr Borislav Dolamić - intenista Novi Sad

Dr med. Borislav Dolamić

Dr Borislav Dolamić je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine i nakon završenog staža, položio državni ispit 2009. godine.

Svoje radno iskustvo je stekao u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, gde 2013. godine započinje specijalistični staž u oblasti Interne medicine.

2018. godine je završio specijalizaciju Interne medicine.

Više…

Internista- kardiolog
Dr, Cardios Novi Sad

Dr med. Danica Mandić

Dr Danica Mandić završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2012.godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2021.godine, a subspecijalistički ispit iz kardiologije 2024. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Medicinskom fakultetu.

Zaposlena je u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine od 2013.godine na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju.

Internista-kardiolog
Dr Siniša Rašić, internista

Dr med. Siniša Rašić

Dr Siniša Rašić je završio Medicinski fakultet u Prištini 2008. godine.

Nakon završetka studija počinje da radi u Domu zdravlja Gračanica kao lekar opšte medicine i u službi hitne medicinske pomoći.  Specijalističke studije iz oblasti Interne medicne upisuje 2013. godine i završava ih sa najvišom ocenom.

Od 2018. godine radi kao internista na Internom odeljenju Doma zdravlja Gračanica.

Više…

Internista
Dr Boris Miščević - internista

Dr med. Boris Miščević

Dr Boris Miščević diplomirao je 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalističke studije iz interne medicine upisuje 2018. i uspešno ih završava juna 2023. godine.

Od 2021. godine aktivno učestvuje u edukaciji iz oblasti interventne kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, član je Udruženja kardiologa Srbije (UKS) i evropskog kardiološkog udruženja (ESC).

Trenutno je zaposlen na Internom odeljenju Opšte bolnice u Somboru.

Internista
Dr Dušan Tomić - endokrinolog Novi Sad

Dr med. Dušan Tomić

Dr Dušan Tomić je Medicinski fakultet završio u Novom Sadu 2001. godine. Od 2003. godine zaposlen na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra u Novom Sadu.

Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine.

Specijalizaciju iz interne medicine završio 2009. godine, a subspecijalizaciju iz endokrinologije 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Internista - Endokrinolog
Dr Blaženko Vuković, endokrinolog, Novi Sad

Dr sci. med. Blaženko Vuković

Dr Blaženko Vuković je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu jula 1993. godine.

Od 2001. godine je specijalista interne medicine,  koju je započeo  1996. godine  u Vukovaru a položio sa ocenom 10 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Deo specijalizacije proveo je na Klinici za endokrinologiju Vojno medicinske akademije.

Subspecijalizaciju endokrinologije položio je 2005. godine takođe na Univerzitu u Beogradu.  Iste godine završio je i magistarske studije.

Više…

Internista-endokrinolog
Dr, Cardios Novi Sad

Prof. dr sci. med. Branka Kovačev-Zavišić

Prof. dr Branka Kovačev-Zavišić završila je studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je i magistrirala, doktorirala, stekla sva svoja saradnička i nastavnička zvanja, završila specijalizaciju iz interne medicine i stekla zvanje  subspecijaliste endokrinologa.

Redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, od pre nekoliko godina je u statusu penzionera. Radni vek provela je radeći kao lekar u Kliničkom centru Vojvodine, koji je nastavna baza Medicinskog fakulteta.

Koautor je više poglavlja u monografijama i udžbenicima Interne medicine. Kao autor ili koautor objavila je više radova u vodećim nacionalnim i internacionalnim časopisima.

Internista- endokrinolog
Dr Stevan Popović, hematolog

Prof. dr sci. med. Stevan Popović

Prof. dr Stevan Popović je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1978. godine, a doktorirao 1990. godine iz oblasti Hematologije. Zaposlen u Klinici za hematologiju u Novom Sadu od 1980. godine do penzionisanja 2019. godine. Na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je u zvanje redovnog profesora 2001. godine. Funkciju dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu obavljao je u periodu 2000. – 2009. godine.

Autor je brojne stručne literature, učesnik u nekoliko naučnih projekata i kliničkih studija. Dobitnik godišnje nagrade Društva lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva  za naučnoistraživački rad 1999. godine. Vanredni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od 2004. godine, redovni član od 2010. godine.

Internista-hematolog
Dr Stevan Trbojević - gastroenterolog-hepatolog Novi Sad

Prof. dr sci. med. Stevan Trbojević

Prof. dr Stevan Trbojević jedan je od vodećih gastroenterologa na ovim prostorima. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu, kao i specijalizaciju iz interne medicine (1991) i subspecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije (1994). Doktorirao je u Foči 2003. godine.

Stručno se osposobljavao u domaćim i stranim centrima.

Predsednik je Asocijacije gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, član je Evropskog udruženja gastroenterologa i hepatologa (UEG), zatim Svetske gastroenterološke organizacije (WGO, WEO) i član je Evropskog udruženja gastroenteroloških endoskopista (ESGE).

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova i projekata. Glavni istraživač u više kliničkih studija ispitivanja lekova.

Više…

Internista-gastroeneterolog hepatolog
Dr Zorana Gavrilović - internista

Dr med. Zorana Gavrilović

Dr Zorana Gavrilović završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2009. godine. Specijalizaciju iz interne medicine u trajanju od 5 godine završila je na VMA 2020. godine sa  odličnom ocenom.

Radila je kao lekar opšte prakse u Vojnoj bolnici Novi Sad na odeljenju Primarne zdravstvene zaštite u periodu od 2009. do 2015. godine. Danas je stalno zaposlena u istoj ustanovi na internom odeljenju i trenutno je na subspecijalizaciji iz gastroenterologije.

Član je Regionalne lekarske komore Vojvodine, Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Internista
Dr Dušan Kornjača, gastroenterolog

Dr med. Duško Kornjača

Dr Duško Kornjača završio je Medicinski fakultet  u Beogradu  1987. godine.

Studije specijalizacije iz oblasti Interne medicine upisao je 2001 godine na Medicinskom fakultetu u Foči i iste završio 2005. godine.

Subspecijalistički ispit iz Gastroenterologije položio je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u  Novom Sadu.

Doktor Kornjača iza sebe ima 33 godine rada i iskustva kao lekar.

Više…

Intrenista-gastroenetrolog
Dr, Cardios Novi Sad

Prof. dr sci. med. Tatjana Ilić

Prof. dr Tatjana Ilić diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1992. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1998. godine, subspecijalistički ispit iz oblasti nefrologije je položila 2000. godine.

Od 1993. godine je stalno zaposlena na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra Vojvodine, od 2000. godine obavlja funkciju Načelnika odeljenja za kliničku imunologiju.

Magistarsku tezu pod nazivom „ Antigenska tipizacija antinuklearnihz antitela kod obolelih od SLE u našoj sredini“ je odbranila 1997. godine, a doktorsku distertaciju pod nazivom „ Citokini i solubilni adhezivni molekuli kod bolesnika sa Sistemskim eritemskim lupusom – korelacija sa stepenom aktivnosti bolesti, nastankom i težinom renalnih lezija“ odbranila je 2003. godine.

Od 2013. godine se nalazi u zvanju redovnog profesora na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Nefrolog-imunolog
Dr Milica Kozomara - nefrolog Novi Sad

Dr med. Milica Kozomara

Dr Milica Kozomara je završila Medicinski fakultet 1999. godine i specijalizirala u oblasti interne medicine 2005. godine. Radno iskustvo stekla na klinici za nefrologiju VMA u Beogradu.

Užu specijalizaciju u oblasti nefrologije je završila 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Više…

Internista-nefrolog
Dr Kristina Tot Vereš, pneumoftiziolog

Dr med. Kristina Tot Vereš

Dr Kristina Tot Vereš je Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 1999. godine.

Specijalističke studije iz pneumoftiziologije je završila 2008. godine, a doktorske studije  2017. godine.

Kao doktor medicine radila je u Bečeju do 2008. godine. Kao specijalista pneumoftiziolog je radila u Vojnoj bolnici do 2016. godine i od tada je zaposlena u Institutu za plućne bolesti Sremska Kamenica.

Pneumoftiziolog
Prof. dr Jelena Stanić - Pneumoftiziolog-onkolog

Prof. dr sci. med. Jelena Stanić

Prof. dr Jelena Stanić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Novom Sadu 1978. godine. Na istom fakultetu je magistrirala I doktorirala u oblasti pulmološke onkologije. Specijalizirala je pneumoftiziologiju i subspecijalizirala onkologiju u Institutu za plućne bolesti Sremska Kamenica gde je i radila do odlaska u penziju. Obavljala je funkciju upravnika prijemnog bloka i načelnika na odeljenju pulmološke onkologije.

U zvanje redovnog profesora na predmetu Interna medicina sa pneumoftiziologijom je izabrana 2017. godine na Medicinsko fakultetu u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo, gde je radila od 1992. godine kao nastavnik po pozivu.

Pneumoftiziolog-onkolog

Radiologija

Dr Vesna Perišić, radiolog

Dr med. Vesna Perišić

Dr Vesna Perišić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1985. godine. Specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila 1995. godine. Iste godine se zapošljava u Vojnom medicinskom centru u Novom Sadu gde od 2000. godine radi kao načelnica radiologije.

Radiolog
Dr Olga Supić , radiolog

Mr sci. med. dr Olga Supić

Mr sci. med. dr Olga Supić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1978 godine. Specijalističke studije iz oblasti radiologije je završila 1988, a magistraturu 1994 godine.

Nakon završenih osnovnih studija medicine radila je kao lekar u domu zdravlja Ada do 1988. godine kada nakon završene specijalizacije počinje da radi kao radiolog, a potom i kao šef kabineta uz ultrazvuk u Institutu za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica.

Radiolog
Dr Ljubica Dražić, radiolog

Dr med. Ljubica Dražić

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1996.godine. Specijalistički ispit je položila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2004. godine.

Radno iskustvo je sticala u Domu zdravlja Novi Sad (2000- 2018.), gde je radila kao radiolog, šef odeljenja RTG dijagnostike (5 godina) i koordinator za skrining raka dojke (6 godina).

Od početka 2019. radi kao radiolog u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti u Novom Sadu.

Više…

Radiolog
Dr Sofija Sekulić - radiolog

Dr med. Sofija Sekulić

Dr Sofija Sekulić završila je studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Specijalizaciju iz oblasti radiologije je završila u Kliničkom centru Srbije 1996. godine.

Od 1998. godine je zaposlena u RTG službi Doma zdravlja Novi Sad.

Radiolog
Dr Dragan Lazarević, radiolog

Dr med. Dragan Lazarević

Dr Dragan Lazarević je završio Medicinski fakultet u  Novom Sadu  2008. godine, a specijalizaciju iz oblasti radiologije 2016. godine. Trenutno pohađa  subspecijalističke studije iz angiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 2013. godine radi na Odeljenju za radiološku i imidžing dijagnostiku, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

U saradnji sa Univerzitetskom bolnicom Charité, Berlin, kao član tima istraživačkog projekta “Discharge” aktivno je angažovan na uvođenju multislajsne CT koronarografije u standarde dijagnostičkih procedura srca i koronarnih krvnih sudova.

Radiolog
Dr Srđan Mrđen - radiolog

Dr med. Srđan Mrđen

Dr Srđan Mrđen diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. Specijalistički ispit iz oblasti radiologije položio je 2014. godine.

Od 2008. godine zaposlen je u DZ Novi Sad, a od 2015. godine vrši funkciju načelnika odeljenja za radiologiju.

Radiolog

Pedijatrija

Dr Ana Aladin Dolamić - pedijatar

Dr med. Ana Aladin Dolamić

Dr Ana Aladin Dolamić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom sadu 2008.  godine.

Specijalističke studije iz oblasti pedijatrije završila 2017. godine.

Svoje radno iskustvo sticala u školskom dispanzeru Doma zdravlja u Somboru, gde je istovremeno radila kao predavač predmeta Pedijatrija sa zdravstvenom negom u  srednjoj medicinskoj školi „Dr Ružica Rip“. Nakon završene specijalizacije  2017. godine, nastavila  rad u službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece u Domu zdravlja Sombor.

Trenutno je zaposlena u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Pedijatar
Dr, Cardios Novi Sad

Dr med. Siniša Eremić

Dr Siniša Eremić  završio je osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, nakon osnovnih studija započeo je i završio specijalizaciju iz pedijatrije.

Radni vek proveo je u Domu zdravlja Novi Sad u službi za zdravstvenu zaštitu dece.

Pedijatar
Dr Gordana Novović - pedijatar

Dr med. Gordana Novović

Dr Gordana Novović je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalizirala je pedijatriju 1999. godine, a subspecijalizaciju iz oblasti kardiologije je završila 2003. godine.

Zaposlena je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od 1993. godine, gde poslednjih godina obavlja funkciju šefa EKG kabineta kao pedijatar kardiolog.

Pedijatar-kardiolog
Dr Branislavka Bjelica-Rodić, pedijatar-pneumoftiziolog

Prim. dr med. Branislavka Bjelica-Rodić

Prim. dr Branislavka Bjelica-Rodić je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1975. godine. Specijalistički ispit iz oblasti pedijatrije je položila 1984. godine.  Dok je postdiplomske studije iz pneumoftiziologije završila 1988. godine. Naziv primarijusa joj je dodeljen 2000. godine.

Od 1975. godine je radila u Domu zdravlja Bečej i u Službi  medicine rada Novi Sad. Od 1980 godine je prešla da radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Kao načelnik službe za plućne bolesti radila je do 2015. godine.

Pedijatar-pneumoftiziolog
Dr Slobodanka Petrović - pedijatar-pulomolog

Prof. dr med. Slobodanka Petrović

Prof. dr Slobodanka Petrović je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1979. godine. Specijalistički ispit iz oblasti pedijatrije je položila 1987. godine. Magistarski rad odbranila 1989. godine. Završila doktorske studije iz oblasti Pedijatrija – uža specijalnost pulmologija 1996. godine. Nastavnik (Docent) na Medicinskom fakultetu je od 2000. godine, a zvanje redovnog profesora na predmetu Pedijatrija ima od 2017. godine.

Radila je na Institutu za Zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu od 1981. godine, a od 2017. godine obavljala je funkciju načelnika službe za plućne bolesti sve do penzionisanja.

Autor je i koautor brojnih radova koji su prezentovani na nacionalnim i internacionalnim skupovima, i objavljeni u nacionalnim i internacionalnim časopisima na SCI listi.

Pedijatar-pulmolog
Dr Vojislav Perišić, pedijatar-gastroenterolog

Prof. dr sci. med. Vojislav Perišić

Prof. dr Vojislav Perišić je specijalista pedijatrijske gastroenterohepatologije i digestivne endoskopije iz Beograda.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Beogradu, lekarski staž završio je na klinici u Brighton-u. Stručno se usavršavao u Engleskoj i Japanu. Zaposlen je kao redovan profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu na katedri pedijatrije.

Uža specijalnost i polje interesovanje su mu Inflamatorne bolesti creva, Hepatologija.

Pedjatar-gastroenetrolog
Prim. dr Jelena Tomić - pedijatar alergolog

Prim. dr med. Jelena Tomić

Prim. dr Jelena Tomić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1976. godine. Specijalizaciju iz oblasti pedijatrije je završila 1985. godine. Postdiplomske studije iz alergologije i kliničke imunologije završila je u Zagrebu 1989. godine.

Od 1986. godine zaposlena je u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Sadu. Od 1995. godine je obavljala dužnost šefa za imunologiju, 2001. godine je postavljena za načelnika Odeljenja kliničke imunologije i alergologije. Od 2010 vrši funkciju načelnika službe koja obuhvata kliničku imunologiju, alergologiju i dermatologiju sve do odlaska u penziju 2014. godine

Zbog svog stručnog rada i unapređenja struke dobila je zvanje primarijus 2003. godine.

Više…

Pedijatar-alergolog
Dr, Cardios Novi Sad

Prof. dr Jovan Vlaški

Prof. dr Jovan Vlaški diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976.godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1985.godine, subspecijalistički ispit iz endokrinologije položio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1990.godine. Magistarstrirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1988.godine, na istom fakultetu je i doktorirao 1992. godine.

Redovan profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2007.godine.

Radio je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

U penziji od 2015.godine, nakon 39 godina radnog iskustva.

Pedijatar - endokrinolog

Stručni konsultanti

Dr Dmitar Vlahović - neurolog

Asis. dr med. Dmitar Vlahović

Dr Dmitar Vlahović diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2016. godine. Iste godine započinje svoje radno iskustvo na Klinici za neurologiju UKCV. Položio je specijalistički ispit 2022. godine i trenutno je zaposlen kao specijalista neurologije na Odeljenju urgentne neurologije Urgentnog Centra UKCV. Od 2021. godine izabran je u zvanje asistenta na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a od 2022. je sekretar katedre. Trenutno je u izradi svoje doktorske disertacije.

Autor je i koautor više naučnih radova. Član je Društva neurologa Srbije i Nacionalnog Udruženja za moždani udar Srbije, kao i evropskog udruženja za moždani udar i Evropske akademije za neurologiju. Učesnik je i predavača nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova.

Više…

Neurolog
Dr Emil Matovina, specijalista nuklearne medicine, Novi Sad

Dr med. Emil Matovina

Dr Emil Matovina  završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008. godine. Specijalizaciju iz nuklearne medicine započeo je 2012. godine, a specijalistički ispit je položio u decembru 2015.

Zaposlen je na Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica od 2009. godine, gde obavlja poslove iz oblasti nuklearne onkologije, kardiologije, endokrinologije, radionuklidne terapije i hibridnog imidžinga.

Tokom rada usavršavao se u većem broju prestižnih ustanova od čega je potrebno izdvojiti boravak u Mount Sinai Medical Center i Presbyterian Hospital, Njujork, Sjedinjene Američke Države (2012. godine) kao i Letnju školu karcinoma štitaste žlezde Marburg, Nemačka (2018. godine).

Više…

Specijalista nuklearne medicine
Dr Aleksandar Vasiljev - vaskularni hirurg

Dr med. Aleksandar Vasiljev

Dr Aleksandar Vasiljev završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2004. godine.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio je 2016. godine, dok je subspecijalistički ispit iz Vaskularne hirurgije položio 2021. godine.

Od 2007. godine zaposlen je na Klinici za Vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine.

Učestvovao je u izradi više stručnih i naučnih radova, publikovanih u domaćim i stranim časopisima.

Vaskularni hirurg

Obaveštavamo Vas da se Poliklinika Cardios od 01.10.2023. nalazi na novoj adresi.

Nova adresa je:

Mikole Kočiša 4, Novi Sad

Cardios - nova adresa